Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Hvordan melde en skade

 

Det er enkelt å melde inn en skade til oss. Du må gjøre følgende:

 

1. Ta kontakt med oss for å få tilsendt riktig skademeldingsskjema eller link til elektronisk skadeportal.
 

Du kan bruke vårt kontaktskjema, ringe 23 23 75 00 eller sende en e-post til forsikring@bnpparibascardif.no

Oppgi fullt navn, hvor du har lån, hva slags type lån det er, og årsaken til kravet (f.eks. sykdom eller arbeidsledighet)

 

2.  Send oss skademeldingsskjemaet med vedleggene som er etterspurt i skjemaet. Skjemaet må være signert og datert.
  Du kan også melde skaden elektronisk og laste opp vedleggene.

 

Vedlegg

Du må legge ved forskjellige typer vedlegg avhengig av hva slags skade du skal melde inn.

 

Arbeidsledighet:

1. Kopi av arbeidsavtalen din og kopi av oppsigelsen/permitteringsbrevet (om du ikke har disse kopiene må tidligere arbeidsgiver fylle ut Erklæring på side 3 av skademeldingsskjemaet)

  2. Innkalling til drøftelsesmøte eller samtale med HR/overordnet
 

3. Protokoll, referat eller annen dokumentasjon som dokumenterer innholdet fra drøfelsesmøtet

4. Kopi av Vedtak fra NAV (alle sidene i vedtaket)

5. Kopi av lønnslipper som dokumenterer utbetalte dagpenger fra NAV for arbeidsledighetsperioden du søker erstatning for (dette kan være en utskrift av Din side på nav.no). For å kunne behandle saken trenger vi lønnslipper som viser utbetalte dagpenger for minst 30 dager.

I følge dine forsikringsvilkår utbetales erstatning fra dag 31 som du har mottatt dagpenger (de første 30 dagene er en egenandelsperiode).

Vennligst send oss alle vedlegg og utfylt skademeldingsskjema samlet. Om du akkurat har blitt arbeidsledig/permittert kan du legge ved de to første lønnslippene fra NAV, og så ettersende den tredje lønnslippen når du får den. Vi har ikke mulighet til å behandle saken ferdig uten at all etterspurt dokumentasjon foreligger.

   
Sykdom/ulykke: Kopi av sykemeldingene dine (del B) for hele perioden du har vært sykemeldt, eller en legeerklæring som oppgir perioden du er/var sykemeldt, diagnose og gradering (i %) for hele perioden du har vært sykemeldt
 

 

Dødsfall: Utfylt legeerklæring på skademeldingsskjemaet, alternativt kopi av en legeerklæring om dødsfall, med informasjon om dødsdato og dødsårsak. Hvis dødsårsaken er sykdom, skal det fremgå når denne ble konstatert første gang
   
Kritisk sykdom: 

Legeerklæring som bekrefter diagnose, dato for stilt diagnose, og når symptomer ble påvist første gang

   
Sykehusinnleggelse:   Bekreftelse fra sykehuset som dokumenterer årsaken til innleggelsen/diagnose og hele perioden for innleggelsen (f.eks epikrise eller utdrag fra journal)